Ηροδότου Ιστορίαι Α Γυμνασίου
Συγγραφείς: Γιάννης Μπασλής
Περιγραφή: Το βιβλίο αυτό είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμμα- τος για τη διδασκαλία τον Ιστοριών του Ηρο- δότου στην Α΄ Τάξη του Γυμνασίου.