Μαθηματικά Προσανατολισμού
Νέα Ελληνικά 
Χημεία
Αρχαία Ελληνικά
Πληροφορική
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.)