Μαθηματικά Προσανατολισμού
Νέα Ελληνικά
Χημεία
Αρχαία Ελληνικά
Κοινωνιολογία
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Α.Ε.Π.Π.)
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.)