Μαθηματικά Προσανατολισμού
Νέα Ελληνικά
Χημεία
Αρχαία Ελληνικά
Πληροφορική
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.)